Doctor Strange Takes Portal to $325 Million Globally